Návrh nových stanov spolku

Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené – přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí odhlasovat ostatní řádní členové. Přidružení členové za poplatek 200 Kč ročně získají přístup „do zákulisí“, tedy např. možnost podílet se na překladech.

UPDATE: Už se zadařilo. Děkujeme. Abychom mohli nové stanovy schválit, hledáme pro spolek nové sídlo – původně sídlil na mé domácí adrese, nicméně ten dům teď už vlastní někdo jiný a já sám mám trvalé bydliště na úřadě, bez možnosti získat ho v místě, kde skutečně bydlím. Nabízela by se možnost platit si virtuální kancelář, ale výše poplatků představuje několikanásobek současného rozpočtu. Ideální by byla schránka v bytovém domě, umístěná se souhlasem majitele.

Archetypal, z.s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo

Archetypal z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Tomáškova 658/7, 615 00 Brno

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je podporovat v česky mluvícím prostředí představivost, schopnost kriticky myslet a nahlížet věci ze široké škály perspektiv, a dále pak prohlubovat porozumění, empatii a respekt.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. Vyhledávání, překlad a publikování informací.
 2. Vydávání a distribuce publikací, článků, audio a video nahrávek a dalších médií.
 3. Usnadňování spolupráce na překladech a dalších aktivitách, souvisejících s přípravou děl k publikaci a jejich šířením.
 4. Podpory aktivit, které jsou v souladu s účelem spolku.
 5. Spolupráce s jinými subjekty obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni
 6. Pořádání seminářů, přednášek a konferencí.
 7. Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.
 8. Shromažďování darů a příspěvků na vlastní činnost a používání těchto darů a příspěvků také pro výše uvedené účely.

 

Čl. IV

Vedlejší činnost

Za účelem naplňování cílů sdružení a k podpoře hlavní činnosti může sdružení provozovat výdělečnou vedlejší hospodářskou činnost. O provozování vedlejší činnosti může rozhodnout předseda nebo členská rada.

Čl.  V
Členství ve spolku

 1. Členství může být řádné nebo přidružené.
 2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.
 3. Řádné členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě žádosti o přihlášení, zaslané na emailovou adresu prihlasky@archetypal.cz z adresy, která bude sloužit pro identifikace žadatele.
 4. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let.
 5. Přidružení členové mají přístup k aktivitám, probíhajícím v rámci spolku, a mohou se na nich podílet.
 6. Přidružení členové mají v hlasování pouze poradní hlas.
 7. Přidružené členství vzniká po zaplacení členského poplatku na otevřený účet spolku, jasně identifikované přihlašovací emailovou adresou spojenou s účtem člena na stránkách spolku (http://archetypal.cz). V opodstatněných případech je možné po schválení statutárním orgánem platbu členského příspěvku prominout.
 8. Členové spolku mají povinnost
  1. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
  2. Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
  3. Při jednání za spolek a při sdílení informací o spolku či ze spolku jednat ve vší slušnosti a dobře reprezentovat spolek – nespamovat, nevnucovat se, respektovat odmítavé postoje…
 9. Členství ve spolku zaniká:
  1. Na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku výboru spolku na emailovou adresu predseda@archetypal.cz
  2. Úmrtím člena
  3. Zánikem spolku
  4. Vyloučením člena členskou schůzí pro opakované porušování stanov a v případě, kdy člen neplatí členské příspěvky.
  5. Případně z jiného důvodu, stanoveného zákonem

Čl. VI
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je schůze řádných členů spolku (dále členská schůze). Statutárním orgánem spolku je předseda.

Čl. VII
Členská schůze

 1. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  9. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina řádných členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na adresu člena, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech řádných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý řádný člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy řádných členů si jsou rovny.

Čl. VIII
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od 1. 12. 2014
V Brně dne 31. 10. 2014